сряда, 29 октомври 2008 г.

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ТЕМАТА:

1. АВС на етнологията. Антология на науката за човека, културата и обществото. Т. 1., София, 1996.
2. Ананиев, Б. Човекът като предмет на познанието. София, 1976.
3. Арнаудов, М. Очерци по български фолклор. Т.1 и 2, София, 1968.
4. Барт, Р. Въображението на знака. София, 1991.
5. Барт, Р. Разделението на езиците. София, 1995.
6. Бахтин, М. Зстетика словесного творчества. Москва, 1986.
7. Башлар, Г. Поетика на пространството. София, 19...
8. Богданов, Б. Човешкото тяло и културата. В: сп. Философска мисъл, 1989, кн. 4.
9. Богданов, Б. Човешкото тяло, индивидът и обществото. В: сп.
10. Философска мисъл, 1990, кн. 10. Ю. Бокова, И. Личностна идентификация и фолклор. В: Български фолклор, 1993, кн. 1. П. Бочков, Пл. Пол и социални роли в селищната общност. В:
11. Център за етноложки и фолклористични изследвания. Локални
общности. 4.1. София, 2000.
12. Български фолклор, Сп. 1993, кн. 1; 1994, кн.6.
13. Вакарелски, Хр. Етнография на България, София, 1974.
14. Вакарелски, Хр. Бит на тракийските и малоазийските българи. Ч. I. София, 1935.
15. Велева, М. Народната носия в Източните Родопи. Сб.
Народностната и битова общност на родопските българи. София, 1969.
16. Генчев, Ст. Семейни обичаи и обреди. В: Етнография на България. Т.З. София, 1985.
17. Гинев, Р. Ивайловград. София, 1969.
18. Греймас, А. Ж. и Курте, Ж. Семиотика. Объяснительньш словарь. 1979.
19. Д'Архемир, Д. К. Цикълът на семейния живот: социални условия и културни представи у жените в Каталония (Испания). В: Български фолклор, 1994, кн. 6.
20. Дюркейм, Е. ...
21. Еко, У. Как се пише дипломна работа. София, 1999.
22. Еко, У. Трактат по обща семиотика. София, 1993.
23. Елчинова, М. Регионално самосъзнание и репрезентации. В: Център за етноложки и фолклористични изследвания. Локални общности. Т.1. София, 2000.
24. Елчинова, М. Телесни измерения на етничното. В: Български фолклор, 1995, кн. 3.
25. Живков, Т. Ив. Антропология на фолклора - защо не? В: Български фолклор, 1994, кн.2
26. Живков, Т. Ив. Етничният синдром. София, 1994.
27. Живков, Т. Ив. Етнокултурно единство и фолклор. София, 1987.
28. Живков, Т. Ив. Няколко приближения до етнологията. В: Български фолклор, 1996, кн. 1-2.
29. Живков, Т. Ив. Разрушаването на порядъка. В: Български фолклор, 1993, кн. 1.
30. Живков, Т. Ив. Фолклор и съвременност. София, 1981.
31. Жигулски, ... . ...
32. Запрянова-Колева, А. Как да изследваме своя род. София, 19..
33. Идеи в културологията. ...
34. Кузманова, В. Наблюдения върху процеса на разказването и разказвача (По материали от с. Свирачи, Ивайловградско). В: Български фолклор, 1994, кн. 5.
35. Леви-Строс, Кл. Структурална антропология П. София, 1995.
36. Леви-Строс, Кл. ...
37. Летература, ЬеШге 1п1;егпа1;1опа1е. Сп. 1997, бр. 17.
38. Лосев, ... . ...
39. Лотман, Ю. Култура и взрив. София, 1998.
40. Лотман, Ю. Култура и информация. София, 1992.
41. Маринов, Д. ...
42. Матеева, В. Тялото па човека - видимо и невидимо. В: Български фолклор, 1996, кн. 1-2.
43. Милетич, Л. Разорението на тракийските българи - 1913г., София, 1918.
44. Морган, Л. Х. .. /в АВС на .../
45. Мое, М. ... /в АВС на .../
46. Мое, М. ... /... I
47. Николова, Н. "Артефакти на личностната идентичност". Из "Археология на демокрацията". Годишник на Института по социална критика. С., 1993.
48. Николчовска, М.; Стефанов, И. Ивайловград и покрайнината му през Възраждането. София, 1980.
49. Николчовска, М. Известие на музеите в Южна България, София, 1986.
50. Петкова, Св. Разказваната история народното място. В: Български фолклор, 1994, кн. 5.
51. Примовски, А. Бит и култура на родопските българи. СбНУ, кн. 54
52. Разбойников, А. Миналото на Свиленград до 1913г., София, 1980.
53. Разбойников, А. Народностният образ на Източния дял на Западна Тракия, София, 1944
54. Речник на чуждите думи. София, 1970.
55. Родопи, Сп. 1968-1978 г.
56. Русо, Ж. Ж. ...
57. Социология наличността, Сб., София, 19..
58. Станоева, И. Тялото - голо и облечено. В: Български фолклор, 1994, кн. 2.
59. Стефанов, Н. Методологически проблеми на структурния анализ. София, 1967.
60. Фуко, М. Думите и нещата. София, 1992.
61. Хаджийски, И. Облекло и мода. В: Сб. Гражданска смърт и безсмъртие. Варна, 1986.
62. Халбвакс, М. Колективната памет. София, 19..
63. Център за етноложки и фолклористични изследвания. Локални общности. Т.1. София, 2000.
64. Цивьян, Т. В. Етнические стереотипът мужского и женского поведения. Санкт-Петербург, 1991.